ruruminations – cnàmh na cìr – chewing the cud


Stòrais ùr – New resources
March 23, 2010, 7:14 pm
Filed under: Gaelic, Information Technology, Theology

Tha mi air stòrais-lìn no dhà a chuir air dòigh anns am faodadh ùidh a bhi aig a mhuinntir sin nar measg aig a bheil Gàidhlig neo a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig.

1. Proiseact1888 (Am Bìoball (dìreach an Tiomnadh Nuadh an dràsda) ann an cruth dideatach)
2. Sailm Dhaibhidh (Na sailm ann am meatrachd)
3. Riaghailtean Teagaisg Iar-Minsteir (The Westminster Standards) ann an Gàidhlig
4. Diadhachd Gàidhlig – Ceangalan-lìn gu làraich air am bheil stòrais diadhachd ‘s a’ Ghàidhlig

I have made available the above resource websites which may be of interest to those Gaelic speakers amongst us, and those who are learning.

Advertisements